PHÓNG SỰ THIỀN XÔNG HƠI – ĐÀI TRUYỀN HÌNH AN VIÊN THỰC HIỆN