BÀI SÁM HỐI VÀ HỒI HƯỚNG NHIỆM MÀU

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng chữa bệnh không dùng thuốc

THIỀN XÔNG HƠI – THIÊN TẠO

BÀI SÁM HỐI VÀ HỒI HƯỚNG NHIỆM MÀU

Nam mô A Di Đà Phật/. ( niệm 3 lần và xá 3 lần)

Nguyện mười phương chư Phật/ chư đại Bồ Tát, chư A La Hán/ chư Tiên, chư Hiền Thánh Tăng/ chư Long Thần Hộ Pháp/ đức đại từ, đại bi, đại cứu khổ, đại cứu nạn/ đại linh cảm ứng Quán Thế Âm Bồ Tát chứng minh, gia trì/ cho con  tên là …………….…

Nguyện thành tâm sám hối/ vì đã lỡ gây bao nghiệp chướng/ từ nhiều đời, nhiều kiếp cho đến nay/ do cố ý hoặc vô ý/ nay nguyện làm lành/ tu tập, niệm Phật, trì chú tinh tấn/ làm tăng công đức, phước báu/ để hồi hướng cho các chư vị Oan Gia Trái Chủ/ từ vô lượng kiếp đến nay/ siêu sanh về cõi an lành, Tây Phương Tịnh Độ/.

Con thỉnh tất cả các chư vị Oan Gia Trái Chủ/, chư vị Hương Linh hữu duyên với con/, tất cả các tế bào trong ngoài thân của con/ cùng nhiếp tâm sám hối/ để tiêu tai nghiệp chướng, và tăng trưởng công đức/. ( xá 1 lần

Nhiếp tâm niệm (lặp đi lặp lại) [ NAM MÔ ĐẠI TỪ ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN LINH CẢM ỨNG QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT/.  NAM MÔ CẦU SÁM HỐI BỒ TÁT MA HA TÁT ] /.

Sau khi sám hối xong thì hồi hướng theo bài dưới đây:

Hồi hướng lặp đi lặp lại 3 lần: [ NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ( niệm 3 lần và xá 3 lần) 

NGUYỆN MƯỜI PHƯƠNG CHƯ PHẬT CHƯ ĐẠI BỒ TÁT/, CHƯ A LA HÁN, CHƯ HIỀN THÁNH TĂNG/, CHƯ LONG THẦN HỘ PHÁP CHỨNG MINH, GIA TRÌ/ VÀ CÙNG VỚI CON HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC, PHƯỚC BÁU/ TỪ VÔ LƯỢNG KIẾP ĐẾN NAY/ CHO TẤT CẢ CÁC CHƯ VỊ OAN GIA TRÁI CHỦ/ TRONG, NGOÀI, TRÊN, DƯỚI CỦA CON/ VÀ CÁC CHƯ VỊ HƯƠNG LINH HỮU DUYÊN VỚI CON/ ĐẦY ĐỦ CÔNG ĐỨC PHƯỚC BÁU/ SIÊU SANH VỀ CÕI AN LÀNH, TÂY PHƯƠNG TỊNH ĐỘ/.

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ] ( niệm 3 lần và xá 3 lần) 

Lưu ý: Mỗi ngày các bạn dành từ 5 đến 15 phút thành tâm nguyện sám hối và hồi hướng lặp đi lặp lại nhiều lần theo mẫu chữ to ở trên sẽ tăng thêm tác dụng điều trị bệnh mau lành.

18 – 04 – 2018

Chủ nhiệm:

Nguyễn Văn Tứ Thiên Long

Nguồn YOUTUBI :

Bài sám hối và hồi hướng nhiệm màu

https://www.youtube.com/watch?v=11MWDKjloMA

Bình luận...

*